Information clause

§ 1 Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor SA z siedzibą w Radomiu. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Potkanowska 50 , 26-600 Radom,
- przez e-mail: E-mail: sekretariat@komandorwalls.com,

§ 2 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • podjąć działania na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonanie umowy,
 • spełnienia wymogów prawa adekwatnych do sytuacji przetwarzania,
 • W zakresie niezbędnym w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń.

§ 3 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  np. w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f  RODO),

- Pani/ Pana zgoda tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Informuje się, że podaje Pani/Pan swoje dane Komandor S.A. dobrowolnie, jednak ich podanie w przypadku zawarcia umowy kupna sprzedaży jest niezbędne do realizacji umowy.

§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/ Pana dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń i/lub upływu ustawowego terminu przechowywania dokumentów księgowych.

§ 5 Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmie przewozowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

§ 6 Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne,
którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§ 8 Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania.
Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji. Google na zlecenie operatora niniejszego serwisu korzysta z tych informacji do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i z korzystaniem z Internetu.

Polityka prywatności:
Zapoznałem się z polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.