INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600 ul. Potkanowska 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085569, NIP 8171004109.

 Można  się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Potkanowska 50 , 26-600 RADOM,

- przez e-mail: sekretariat@komandorwalls.com

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 • podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny ( 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Informuje się, że podanie danych  jest  dobrowolnie, jednak niezbędne do odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny itp.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator może przechowywać  Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż …….. od dnia odpowiedzi na zapytanie lub upływu ważności, chyba, że realizacja celu będzie wymagała dłuższego przechowywania.

 1. Odbiorcy danych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Pani/Pana danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, mogą zostać udostępnione właściwemu terytorialnie ze względu na Państwa miejsce zamieszkania Autoryzowanemu Dealerowi lub naszemu Partnerowi w celu odpowiedzi na zapytanie, czy w celu przygotowania i dostarczenia Państwu wyceny i kontaktu z Państwem. Dodatkowo mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp.

Wskazujemy, że w przypadku gdy Autoryzowany Dealer, Partner lub inni odbiorcy będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Pana/Pani i np. oferować produkty i usługi, są wówczas odrębnym Administratorem danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 7. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Polityka prywatności:

Zapoznałem się z polityką prywatności. Podałem dane osobowe dobrowolnie.